Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to pomoc pieniężna dla osób wymagających opieki i pomocy z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Zasiłek przysługuje ze względu na wiek lub niepełnosprawność. Do stwierdzenia wieku (przekroczenie 75 r. ż) wystarczy dowód osobisty lub metryka.
Niepełnosprawność musi być stwierdzona przez odpowiednią instytucję jaką jest Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół taki działa w strukturze urzędu powiatu (starostwa) na terenie którego zamieszkujemy.

Zespoły orzekania o niepełnosprawności orzekają o 3 stopniach niepełnosprawności:

Jeśli więc będziemy mieć orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności – mamy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, jeśli zostaniemy zakwalifikowany do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności – nie uzyskamy zasiłku, a jeśli uzyskamy umiarkowany stopień niepełnosprawności – zasiłek uzyskamy, o ile w orzeczeniu będzie zapis, że niepełnosprawność nasza powstała zanim ukończyliśmy 21 lat.
W przypadku dzieci do 16 r. ż nie jest orzekany stopień niepełnosprawności – Zespół orzeka tylko czy dziecko jest czy nie jest niepełnosprawne.
Orzeczenie o niepełnosprawności oraz jej stopniu wydawane jest w formie decyzji, co oznacza m.in. to, że jeśli się z orzeczeniem nie zgadzamy, to możemy się od niego odwołać. Pouczenie o procedurze odwoławczej musi się znajdować pod uzasadnieniem orzeczenia.

Uwaga:
Na równi z orzeczeniem wydanym przez zespoły orzekania o niepełnosprawności traktowane są orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy oraz o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów (dawne orzeczenia KIZ):

Orzeczenie Zespołu Orzeczenie ZUS Grupa inwalidzka
Znaczny stopień niepełnosprawności Niezdolność do samodzielnej egzystencji I grupa inwalidzka
Umiarkowany stopień niepełnosprawności Całkowita niezdolność do pracy II grupa inwalidzka
Lekki stopień niepełnosprawności Częściowa niezdolność do pracy III grupa inwalidzka

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje i wypłaca gmina na terenie której zamieszkujemy. Wójt lub burmistrz danej gminy może zdecydować, że przyznawaniem zasiłków pielęgnacyjnych będzie zajmował się ośrodek pomocy społecznej. W urzędzie gminy możemy się dowiedzieć, gdzie dokładnie powinniśmy złożyć wniosek w sprawie przyznania zasiłku. Nie wystarczy bowiem spełnianie kryteriów do uzyskania zasiłku, abyśmy go otrzymali musimy złożyć wniosek w tej sprawie i dokumenty, których będzie wymagał urząd.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł (stan na październik 2014 r.). Wysokość nie jest systematycznie waloryzowana.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

Podstawowe różnice pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym

Zasiłek pielęgnacyjny Dodatek pielęgnacyjny
Przyznaje i wypłaca organ gminy (np. Ośrodek Pomocy Społecznej) Przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Nie trzeba mieć prawa do innego świadczenia Trzeba mieć prawo do renty lub emerytury z ZUS
Przyznawany na podstawie orzeczenia wydanego przez Zespół orzekania o niepełnosprawności (lub ZUS lub dawne Komisje ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia) Przyznawany wyłącznie na podstawie orzeczenia ZUS
Przyznawany wyłącznie na wniosek Dodatek ze względu na wiek jest przyznawany z urzędu, ale dodatek ze względu na niezdolność do samodzielnej egzystencji – wyłącznie na wniosek
Wysokość wynosi 153 zł Wysokość wynosi 206,76 zł
Uregulowany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Uregulowany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Podstawa prawna: art. 16 Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2013.1456 j.t. z późn. zm.)