Opłata za wstęp do muzeum

Generalnie wstęp do muzeum jest odpłatny, a wysokość opłat jest ustalana przez dyrektora danej placówki. Przepisy przewidują jednak, że w jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe jest nieodpłatny, konkretny dzień również ustala dyrektor danej placówki.

Ponadto przepisy przewidują dla niektórych osób zwolnienie z opłat lub obniżkę.

 1. Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje:
  1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
  5. kombatantom.
 2. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
  1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
  2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
  5. dzieciom do lat 7.

Osoby uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów powinna okazać pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający to uprawnienie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

 1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 2. legitymacje emeryta-rencisty;
 3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 4. legitymacje służbowe przysługujące osobom;
 5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu
 6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 7. legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 8. Karta Polaka;
 9. dokumenty potwierdzające wiek;
 10. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Do niektórych państwowych muzeów martyrologicznych, ze względu na szczególny charakter historyczny i edukacyjny tych muzeów, wstęp jest bezpłatny dla wszystkich osób, w każdym dniu kiedy placówka jest czynna.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o muzeach (Dz.U.2012.987 j.t. z późn. zm. – art. 10);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U.2008.160.994)