Opłata paszportowa

Za wydanie paszportu należy uiścić opłatę, jednak ustawa o dokumentach paszportowych wymienia osoby, które maja prawo do ulgowej opłaty (art. 8) oraz osoby od których nie pobiera się opłat (art. 9)

(Art. 8.) Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

 1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 2. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 3. kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
 4. osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.
  1. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.
  2. Ulga w opłacie, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.

(Art. 9.) Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 1. osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 2. osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
 4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Podstawowa opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. (stan na październik 2014 r.). Jednak za wydanie nowego paszportu przed upływem ważności poprzedniego paszportu – zniszczonego lub utracony z przyczyn zawinionych przez posiadacza – opłata zostaje podwyższona o 200%.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o dokumentach paszportowych (Dz.U.2010.25.126 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U.2010.25.126)