Karta parkingowa

Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych przez osobę niepełnosprawną będącą posiadaczem karty kierującą pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą.
Zasada ta ma też zastosowanie do osób:

  1. kierujących pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
  2. kierujących pojazdem należącym do upoważnionej placówki, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

Kartę parkingową wydaje się:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową osobie wymienionym powyżej osobom niepełnosprawnym wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (za opłatą) na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

  1. orzeczenia o niepełnosprawności,
  2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
    -  wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Tak więc:

Uwaga:
Karta parkingowa jest wydawana tylko osobom, których prawo do karty wynika z orzeczenia o niepełnosprawności.
Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.
Kartę parkingową wydaje się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat.
Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. będą ważne tylko do 30 listopada 2014 r.
Karta parkingowa uprawnia, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

Więcej informacji o karcie parkingowej można znaleźć na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna: