Dodatek pielęgnacyjny

Świadczenie to, zgodnie ze swoją nazwą jest dodatkiem do innego świadczenia. Może być wypłacane gdy otrzymujemy emeryturę lub rentę (z tytułu niezdolności do pracy, wypadkowej, rodzinnej) oraz - ukończyliśmy 75 lat lub posiadamy orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji.
Jeśli nie posiadamy prawa do emerytury lub renty z wypłacanej przez ZUS, to samego dodatku ZUS nam nie wypłaci.

Uwaga!
Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej.

Uzyskanie dodatku z powodu ukończenia 75 lat nie wymaga od nas żadnych czynności, bo ZUS przyznaje go z urzędu, nie trzeba występować ze specjalnym wnioskiem. Natomiast procedura stwierdzenia niezdolności do samodzielnej egzystencji jest bardziej skomplikowana. Orzeczenie takie musi być wydane przez lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i sami musimy złożyć wniosek.
Niestety, przy staraniu się o dodatek pielęgnacyjny nie ma możliwości uznania, że orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności jest równoznaczne ze stwierdzeniem niezdolności do samodzielnej egzystencji. ZUS uznaje bowiem tylko orzeczenia wydawane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie działające w strukturach ZUS. Orzeczenia innych instytucji nie są dla ZUS wiążące.
Jeśli więc chcemy się starać o dodatek pielęgnacyjny ze w względu na niezdolność do samodzielnej egzystencji, musimy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do ZUS. Następnie nasz stan zdrowia będzie oceniany przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli lekarz nie stwierdzi, że jesteśmy niezdolni do samodzielnej egzystencji, możemy się odwołać od takiego orzeczenia – wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Pouczenie w tej sprawie musi być umieszczone w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS.
Wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 206,76 zł (stan na październik 2014 r). Wysokość dodatku waloryzowana jest w marcu każdego roku.

Uwaga!
Nie można pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli spełniamy kryteria do pobierania obydwu, musimy wybrać jedno ze świadczeń, oczywiście możemy wybrać wyższe.

Podstawowe różnice pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym.

Zasiłek pielęgnacyjny Dodatek pielęgnacyjny
Przyznaje i wypłaca organ gminy (np. Ośrodek Pomocy Społecznej) Przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Nie trzeba mieć prawa do innego świadczenia Trzeba mieć prawo do renty lub emerytury z ZUS
Przyznawany na podstawie orzeczenia wydanego przez Zespół orzekania o niepełnosprawności lub ZUS lub dawne Komisje ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia. Przyznawany wyłącznie na podstawie orzeczenia ZUS
Przyznawany wyłącznie na wniosek Dodatek ze względu na wiek jest przyznawany z urzędu, ale dodatek ze względu na niezdolność do samodzielnej egzystencji – wyłącznie na wniosek
Wysokość wynosi 153 zł Wysokość wynosi 206,76 zł
Uregulowany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Uregulowany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Podstawa prawna:
- art. 75 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 j.t. z późn. zm)