Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny jest pomocą finansową wypłacaną przez gminy, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu energii elektrycznej.
Dodatek wynosi:

Aby otrzymać dodatek musimy spełniać łącznie następujące warunki:

Do wniosku o dodatek należy dołączyć kopię umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Podstawa prawna:
Art. 5c- 5g Ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 - tekst jednolity)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.