Zwolnienie podatkowe od czynności cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku jest przewidziane dla niektórych osób niepełnosprawnych przy nabywaniu pojazdów i sprzętu rehabilitacyjnego.

W jakich sytuacjach:
Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych przysługuje w związku z nabyciem na potrzeby własne:

Komu przysługuje zwolnienie:

Uwaga:
Na równi z orzeczeniem wydanym przez zespoły orzekania o niepełnosprawności traktowane są orzeczenia ZUS o niezdolności do pracy oraz o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów (dawne orzeczenia KIZ):

Orzeczenie Zespołu Orzeczenie ZUS Grupa inwalidzka
Znaczny stopień niepełnosprawności Niezdolność do samodzielnej egzystencji I grupa inwalidzka
Umiarkowany stopień niepełnosprawności Całkowita niezdolność do pracy II grupa inwalidzka
Lekki stopień niepełnosprawności Częściowa niezdolność do pracy III grupa inwalidzka

Podstawa prawna:
Art. 8 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2010.101.649 j.t. z późn. zm.)