Bonifikata od użytkowania wieczystego gruntów

Osoby będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowej obowiązane są co rok (do 31 marca każdego roku) uiszczać opłatę z tego tytułu.
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego  za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe wynosi 1% wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby spełniające kryterium dochodowe mogą się ubiegać o bonifikatę z tytułu od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, pod warunkiem, że nieruchomość służy celom mieszkaniowym.

Kryterium dochodowe
Kryterium dochodowe jest spełnione wtedy gdy dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski").

Uwaga!
Osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.

Podstawa prawna:
Art. 74 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t. z późn. zm.)