Zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników telewizyjnych i radiowych.

Generalnie każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego czy odbiornika telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych.

Jednak ustawa o opłatach abonamentowych w art. 4 wymienia szereg osób uprawnionych do zwolnienia z opłat:

 1. osoby, co do których orzeczono o:
  1. zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
  2. całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), lub
  3. znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub
  4. trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);
 2. osoby, które ukończyły 75 lat;
 3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
 4. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 6. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 7. osoby:
  1. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.),
  2. aspełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.),
  3. bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),
  4. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  5. posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598),
 8. osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).

Uwaga!
Zwolnienia w opłatach abonamentowych uzależnione są od wcześniejszego złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających prawo do zwolnień (np. orzeczenie o niepełnosprawności, dowód osobisty, decyzja w sprawie przyznania zasiłku).

Oświadczenie składa w placówce pocztowej - obecnie Poczta Polska (stan na październik 2014 r.) - na specjalnym formularzu dostępnym w placówce.

Zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 

Brak złożonego oświadczenia spowoduje, że pomimo spełniania kryteriów do zwolnienia opłatę będziemy musieli uiścić.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej

Podstawa prawna:
Ustawa o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204 j.t.)