Logo Kalkulatora Ulg Logo Kalkulatora Ulg

Narzędzie sprawdzające możliwości skorzystania z ulgi. Wybierz Ulgę

Jak działa Kalkulatora Ulg

Uwaga "Kalkulator Ulg" ma charakter poglądowy i informacyjny i umożliwia zorientowanie się w przysługujących ulgach i uprawnieniach. Decyzję o przyznaniu danego świadczenia/ulgi wydają powołane do tego instytucje.

„Kalkulator ulg”

Sprawdz czy należy Ci sie ulga!!!


Logo Ulga

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach.
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo Ulga

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny jest pomocą finansową wypłacaną przez gminy, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu energii elektrycznej.
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo Ulga

Dodatek pielęgnacyjny

Świadczenie to, zgodnie ze swoją nazwą jest dodatkiem do innego świadczenia. Może być wypłacane gdy otrzymujemy emeryturę lub rentę (z tytułu niezdolności do pracy, wypadkowej, rodzinnej)
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo Ulga

Bonifikata od użytkowania wieczystego gruntu

Osoby będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowej obowiązane są co rok (do 31 marca każdego roku) uiszczać opłatę z tego tytułu.
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo Ulga

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to pomoc pieniężna dla osób wymagających opieki i pomocy z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku.
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo Ulga

Abonament radiowo-telewizyjny

Generalnie każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego czy odbiornika telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w ich posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych.
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo Podatek od czynniści cywilno - prawnych

Podatek od czynności cywilno - prawnych

Zwolnienie od podatku jest przewidziane dla niektórych osób niepełnosprawnych przy nabywaniu pojazdów i sprzętu rehabilitacyjnego.
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum

Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeum

Generalnie wstęp do muzeum jest odpłatny, a wysokość opłat jest ustalana przez dyrektora danej placówki. Przepisy przewidują jednak, że w jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe jest nieodpłatny, konkretny dzień również ustala dyrektor danej placówki.
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo Paszport

Opłata paszportowa

Za wydanie paszportu należy uiścić opłatę, jednak ustawa o dokumentach paszportowych wymienia osoby, które maja prawo do ulgowej opłaty (art. 8) oraz osoby od których nie pobiera się opłat (art. 9)
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo Ulga za wstęp do muzeum

Ulga za wstęp do muzeum

Generalnie wstęp do muzeum jest odpłatny, a wysokość opłat jest ustalana przez dyrektora danej placówki.
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo Karta Parkingowa

Karta parkingowa

Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych przez osobę niepełnosprawną będącą posiadaczem karty kierującą pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą.
Czytaj więcej » Sprawdź »

Logo Ulga podatkowa dla niepełnosprawnych

Ulga podatkowa dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z odliczeń od dochodu kosztów poniesionych na cele rehabilitacyjne.
Czytaj więcej » Sprawdź »